IEBL Report - Detail view

Identifier 29
Journal Nano Letters
Author(s): Xiao Hua Liu, Li Qiang Zhang, Li Zhong, Yang Liu, He Zheng, Jiang Wei Wang, Jeong-Hyun Cho, Shadi A. Dayeh, S. Tom Picraux, John P. Sullivan, Scott X. Mao, Zhi Zhen Ye, Jian Yu Huang
Title Ultrafast Electrochemical Lithiation of Individual Si Nanowire Anodes
Pages 2251--2258
Volume 11
doi doi: 10.1021/nl200412p
BibTeX:

@article{iebl_2011_29,
  title = "{Ultrafast Electrochemical Lithiation of Individual Si Nanowire Anodes}",
  author = "{Xiao Hua Liu, Li Qiang Zhang, Li Zhong, Yang Liu, He Zheng, Jiang Wei Wang, Jeong-Hyun Cho, Shadi A. Dayeh, S. Tom Picraux, John P. Sullivan, Scott X. Mao, Zhi Zhen Ye, Jian Yu Huang}",
  journal = "{Nano Letters}",
  volume = "{11}",
  number = "{6}",
  year = "{2011}",
}

Download: