IEBL Report - Detail view

Identifier 30
Journal Nano Letters
Author(s): Xiao Hua Liu, He Zheng, Li Zhong, Shan Huang, Khim Karki, Li Qiang Zhang, Yang Liu, Akihiro Kushima, Wen Tao Liang, Jiang Wei Wang, Jeong-Hyun Cho, Eric Epstein, Shadi A. Dayeh, S. Tom Picraux, Ting Zhu, Ju Li, John P. Sullivan, John Cumings, Chunsheng Wang, Scott X. Mao, Zhi Zhen Ye, Sulin Zhang, Jian Yu Huang
Title Anisotropic Swelling and Fracture of Silicon Nanowires during Lithiation
Pages 3312--3318
Volume 11
doi doi: 10.1021/nl201684d
BibTeX:

@article{iebl_2011_30,
  title = "{Anisotropic Swelling and Fracture of Silicon Nanowires during Lithiation}",
  author = "{Xiao Hua Liu, He Zheng, Li Zhong, Shan Huang, Khim Karki, Li Qiang Zhang, Yang Liu, Akihiro Kushima, Wen Tao Liang, Jiang Wei Wang, Jeong-Hyun Cho, Eric Epstein, Shadi A. Dayeh, S. Tom Picraux, Ting Zhu, Ju Li, John P. Sullivan, John Cumings, Chunsheng Wang, Scott X. Mao, Zhi Zhen Ye, Sulin Zhang, Jian Yu Huang}",
  journal = "{Nano Letters}",
  volume = "{11}",
  number = "{8}",
  year = "{2011}",
}

Download: