IEBL Report - Detail view

Identifier 41
Journal Nature Nanotech
Author(s): Xiao Hua Liu, Jiang Wei Wang, Shan Huang, Feifei Fan, Xu Huang, Yang Liu, Sergiy Krylyuk, Jinkyoung Yoo, Shadi A. Dayeh, Albert V. Davydov, Scott X. Mao, S. Tom Picraux, Sulin Zhang, Ju Li, Ting Zhu, Jian Yu Huang
Title In situ atomic-scale imaging of electrochemical lithiation in silicon
Pages 749--756
Volume 7
doi doi: 10.1038/nnano.2012.170
BibTeX:

@article{iebl_2012_41,
  title = "{In situ atomic-scale imaging of electrochemical lithiation in silicon}",
  author = "{Xiao Hua Liu, Jiang Wei Wang, Shan Huang, Feifei Fan, Xu Huang, Yang Liu, Sergiy Krylyuk, Jinkyoung Yoo, Shadi A. Dayeh, Albert V. Davydov, Scott X. Mao, S. Tom Picraux, Sulin Zhang, Ju Li, Ting Zhu, Jian Yu Huang}",
  journal = "{Nature Nanotech}",
  volume = "{7}",
  number = "{11}",
  year = "{2012}",
}

Download: