IEBL Report - Detail view

Identifier 56
Journal ACS Nano
Author(s): Lei Yang, Ding Zhong, Jingyu Zhang, Zhiping Yan, Shaofeng Ge, Pingwu Du, Jun Jiang, Dong Sun, Xiaojun Wu, Zhiyong Fan, Shadi A. Dayeh, Bin Xiang
Title Optical Properties of Metal–Molybdenum Disulfide Hybrid Nanosheets and Their Application for Enhanced Photocatalytic Hydrogen Evolution
Pages 6979--6985
Volume 8
doi doi: 10.1021/nn501807y
BibTeX:

@article{iebl_2014_56,
  title = "{Optical Properties of Metal–Molybdenum Disulfide Hybrid Nanosheets and Their Application for Enhanced Photocatalytic Hydrogen Evolution}",
  author = "{Lei Yang, Ding Zhong, Jingyu Zhang, Zhiping Yan, Shaofeng Ge, Pingwu Du, Jun Jiang, Dong Sun, Xiaojun Wu, Zhiyong Fan, Shadi A. Dayeh, Bin Xiang}",
  journal = "{ACS Nano}",
  volume = "{8}",
  number = "{7}",
  year = "{2014}",
}

Download: