IEBL Report - Detail view

Identifier 58
Journal Scientific Reports
Author(s): Lei Yang, Xudong Cui, Jingyu Zhang, Kan Wang, Meng Shen, Shuangshuang Zeng, Shadi A. Dayeh, Liang Feng, Bin Xiang
Title Lattice strain effects on the optical properties of MoS2 nanosheets
Pages --
Volume 4
doi doi: 10.1038/srep05649
BibTeX:

@article{iebl_2014_58,
  title = "{Lattice strain effects on the optical properties of MoS2 nanosheets}",
  author = "{Lei Yang, Xudong Cui, Jingyu Zhang, Kan Wang, Meng Shen, Shuangshuang Zeng, Shadi A. Dayeh, Liang Feng, Bin Xiang}",
  journal = "{Scientific Reports}",
  volume = "{4}",
  number = "{None}",
  year = "{2014}",
}

Download: