IEBL Report - Detail view

Identifier 61
Journal Scientific Reports
Author(s): Meng Shen, Ali Han, Xijun Wang, Yun Goo Ro, Alireza Kargar, Yue Lin, Hua Guo, Pingwu Du, Jun Jiang, Jingyu Zhang, Shadi A. Dayeh, Bin Xiang
Title Atomic Scale Analysis of the Enhanced Electro- and Photo-Catalytic Activity in High-Index Faceted Porous NiO Nanowires
Pages 8557
Volume 5
doi doi: 10.1038/srep08557
BibTeX:

@article{iebl_2015_61,
  title = "{Atomic Scale Analysis of the Enhanced Electro- and Photo-Catalytic Activity in High-Index Faceted Porous NiO Nanowires}",
  author = "{Meng Shen, Ali Han, Xijun Wang, Yun Goo Ro, Alireza Kargar, Yue Lin, Hua Guo, Pingwu Du, Jun Jiang, Jingyu Zhang, Shadi A. Dayeh, Bin Xiang}",
  journal = "{Scientific Reports}",
  volume = "{5}",
  number = "{None}",
  year = "{2015}",
}

Download: