Tailoring Lithiation Behavior by Interface and Bandgap Engineering at the Nanoscale

Authors
Yang Liu, Xiao Hua Liu, Binh-Minh Nguyen, Jinkyoung Yoo, John P. Sullivan, S. Tom Picraux, Jian Yu Huang, Shadi A. Dayeh
doi
10.1021/nl4027549
Identifier
50
Volume
13
Pages
4876--4883
Publication Image
Publication Download
BibTeX
@article{iebl_2013_50,
title = "{Tailoring Lithiation Behavior by Interface and Bandgap Engineering at the Nanoscale}",
author = "{Yang Liu, Xiao Hua Liu, Binh-Minh Nguyen, Jinkyoung Yoo, John P. Sullivan, S. Tom Picraux, Jian Yu Huang, Shadi A. Dayeh}",
journal = "{Nano Letters}",
volume = "{13}",
number = "{10}",
year = "{2013}",
}
Publication Year
2013
Publication Type
Journal Articles
Journal
Nano Letters