Rational Synthesis of p-Type Zinc Oxide Nanowire Arrays Using Simple Chemical Vapor Deposition

Authors
Bin Xiang, Pengwei Wang, Xingzheng Zhang, Shadi. A. Dayeh, David P. R. Aplin, Cesare Soci, Dapeng Yu, Deli Wang
doi
10.1021/nl062410c
Identifier
4
Volume
7
Pages
323-328
Publication Image
Publication Download
BibTeX
@article{iebl_2007_4,
title = "{Rational Synthesis of p-Type Zinc Oxide Nanowire Arrays Using Simple Chemical Vapor Deposition}",
author = "{Bin Xiang, Pengwei Wang, Xingzheng Zhang, Shadi. A. Dayeh, David P. R. Aplin, Cesare Soci, Dapeng Yu, Deli Wang}",
journal = "{Nano Letters}",
volume = "{7}",
number = "{2}",
year = "{2007}",
}
Publication Year
2007
Publication Type
Journal Articles
Journal
Nano Letters