Strain engineering and epitaxial stabilization of halide perovskites

Authors
Yimu Chen, Yusheng Lei, Yuheng Li, Yugang Yu, Jinze Cai, Ming-Hui Chiu, Rahul Rao,
Yue Gu, Chunfeng Wang, Woojin Choi, Hongjie Hu, Chonghe Wang, Yang Li, Jiawei Song,
Jingxin Zhang, Baiyan Qi, Muyang Lin, Zhuorui Zhang, Ahmad E. Islam, Benji Maruyama,
Shadi Dayeh, Lain-Jong Li, Kesong Yang, Yu-Hwa Lo & Sheng Xu
doi
10.1038/s41586-019-1868-x
Identifier
95
Volume
577
Pages
209-215
Publication Image
Publication Year
2020
Publication Type
Journal Articles
Journal
Nature