Journal Articles

38
carbon naontube Si nanowire lithiation

Carbon Nanotube-Enhanced Growth of Silicon Nanowires as an Anode for High-Performance Lithium-Ion Batteries
Xianglong Li, Jeong-Hyun Cho, Nan Li, Yingying Zhang, Darrick Williams, Shadi A. Dayeh, S. T. Picraux
Advanced Energy Materials, 2, 87-93, 2011 DOI: 10.1002/aenm.201100519

35
heterostructure shottky diode

Axial bandgap engineering in germanium-silicon heterostructured nanowires
Shadi A. Dayeh, Robert M. Dickerson, S. Thomas Picraux
Applied Physics Letters, 99, 113105, 2011 DOI: 10.1063/1.3634050

34
growth and defect of Ge-Si heterostructure nanowires

Growth, Defect Formation, and Morphology Control of Germanium–Silicon Semiconductor Nanowire Heterostructures
Shadi A. Dayeh, Jian Wang, Nan Li, Jian Yu Huang, Aaron V. Gin, S. Thomas Picraux
Nano Letters, 11, 4200--4206, 2011 DOI: 10.1021/nl202126q

33
core-shell-nanowires

Advanced core/multishell germanium/silicon nanowire heterostructures: Morphology and transport
S. A. Dayeh, A. V. Gin, S. T. Picraux
Applied Physics Letters, 98, 163112, 2011 DOI: 10.1063/1.3574537

32
gold diffusion barrier Si nanowire

Advanced core/multi-shell Germanium/Silicon Nanowire Heterostructures: The Au Diffusion Bottleneck
S. A. Dayeh, N. H. Mack, J. Y. Huang, and S. T. Picraux
Applied Physics Letters, 98, 163112, 2011 DOI: 10.1063/1.3567932

31
self assembled GaAs nanowires

Tailoring the Vapor–Liquid–Solid Growth toward the Self-Assembly of GaAs Nanowire Junctions
Xing Dai, Shadi A. Dayeh, Vaithianathan Veeramuthu, Alexandre Larrue, Jian Wang, Haibin Su, Cesare Soci
Nano Letters, 11, 4947-4952, 2011 DOI: 10.1021/nl202888e

30
fracture of twin nanowire

Anisotropic Swelling and Fracture of Silicon Nanowires during Lithiation
Xiao Hua Liu, He Zheng, Li Zhong, Shan Huang, Khim Karki, Li Qiang Zhang, Yang Liu, Akihiro Kushima, Wen Tao Liang, Jiang Wei Wang, Jeong-Hyun Cho, Eric Epstein, Shadi A. Dayeh, S. Tom Picraux, Ting Zhu, Ju Li, John P. Sullivan, John Cumings, Chunsheng Wang, Scott X. Mao, Zhi Zhen Ye, Sulin Zhang, Jian Yu Huang
Nano Letters, 11, 3312--3318, 2011 DOI: 10.1021/nl201684d

29
ultra fast lithiation

Ultrafast Electrochemical Lithiation of Individual Si Nanowire Anodes
Xiao Hua Liu, Li Qiang Zhang, Li Zhong, Yang Liu, He Zheng, Jiang Wei Wang, Jeong-Hyun Cho, Shadi A. Dayeh, S. Tom Picraux, John P. Sullivan, Scott X. Mao, Zhi Zhen Ye, Jian Yu Huang
Nano Letters, 11, 2251-2258, 2011 DOI: 10.1021/nl200412p

28
ultra fast carrier dyanmics in si nanowires

Probing Ultrafast Carrier Dynamics in Silicon Nanowires
Ayan Kar, Prashanth C. Upadhya, Shadi A. Dayeh, S. Tom Picraux, Antoinette J. Taylor, Rohit P. Prasankumar
IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 17, 889--895, 2011 DOI: 10.1109/JSTQE.2010.2076399